Donate Now

כל התרומות המבוצעות בדף זה יקבלו קבלה לפטור ממס בישראל בהתאם לסעיף 46 לתקנות מס הכנסה
במידה וברצונך לקבל פטור ממס בארה"ב או בקנדה יש לפעול בהתאם לאמור בהמשך הדף לגבי תרומות במדינות אלו

תרומה המוכרת במס בישראל

במידה וברצונך לקבל קבלה ישראלית אך אינך רוצה להשתמש באשראי
ניתן לתרום גם באמצעות העברה בנקאית
לחשבון הבנק הישראלי שלנו
בנק 31 - הבינלאומי, סניף 114 - קרית משה, מס' חשבון - 127884
"לפקודת נווה ירושלים, נא לרשום בהערה "תרומה ושם התורם
ניתן לשלוח מייל עם אישור ההעברה ל
csabiner@nevey.org
"או לשלוח צ'ק למשרדנו לפקודת "נווה ירושלים סמינר לבנות

תרומה המוכרת במס בארה"ב

על מנת לקבל קבלה המוכרת בארה"ב ניתן לתרום אונליין בלינק
https://www.nevey.org/donate
או לרשום צ'ק לפקודת
Friends of Neve College for Women
111 John Street, Suite 1720
New York, New York 10038

תרומה המוכרת במס בקנדה

על מנת לקבל קבלה המוכרת בקנדה ניתן לתרום אונליין בלינק
https://nevey.org/canadian-donations/
או לרשום צ'ק לפקודת
Canadian Friends of Neve Yerushalayim
C/O Rabbi Moshe Klugman
2 Rondale Blvd.
Toronto, Ontario M6A1H3
את המשרד בקנדה ניתן להשיג ב
(416) 825-1779 or at nevecanada@gmail.com

{{Description}}
פרטי התרומה
הערה
Recurring Donations - Horaat Keva ללא תפיסת מסגרת
פרטים אישיים
הקלדת מדינה
תודה על תרומתך!

סכום התרומה: {{Total-P}}

מספר תשלומים: {{PaymentsNo}}